1.Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
2.Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
3.Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
4.Dozorem technicznym nazywamy
5.Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
6.Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
7.Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
8.Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
9.Decyzje zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
10.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
11.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
12.W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
13.W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
14.W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
15.Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
16.Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
17.Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
18.Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
19.Nieszczęśliwy wypadek to
20.Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
21.Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
22.Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
23.Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
24.Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
25.Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
26.Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
27.Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
28.Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy
29.Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
30.Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
31.Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
32.Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
33.Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
34.Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
35.Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
36.Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
37.W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
38.Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
39.Przeciążanie UTB w trakcie pracy
40.Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
41.Obowiązki obsługującego określone są
42.Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
43.Jednostka dozoru technicznego jest
44.Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
45.Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
46.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
47.Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
48.Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
49.Decyzja wydana przez UDT
50.Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}