bHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Odpowiedzialność, na którą warto postawić

bHP – CO TO DLA NAS ZNACZY?

Nie ma bezpiecznej pracy bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników. ATM Safety oferuje pełne wsparcie w zakresie szkoleń okresowych i wstępnych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Nasze szkolenia przygotowują pracowników do wykonywania swoich obowiązków z pełnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Zapewniamy również szkolenia dla pracodawców i kadry kierowniczej.

Szkolenia BHP wstępne są wymagane przy przyjęciu pracowników do pracy i dotyczą zarówno pracowników, studentów, jak i uczniów odbywających praktykę zawodową. Nasze szkolenia BHP wstępne, trwające co najmniej 3 godziny lekcyjne, obejmują następujące zagadnienia:

 • Podstawowe przepisy i zasady BHP obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy.
 • Przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku.

Przedstawiamy ramowy program naszych szkoleń BHP:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie BHP.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Zasady BHP dotyczące obsługi urządzeń technicznych i transportu wewnątrzzakładowego.
 • Przydział odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • Porządek i czystość w miejscu pracy a wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 • Profilaktyczna opieka lekarska i jej zasady.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, organizacja i udzielanie pierwszej pomocy.

ATM Safety zapewnia również szkolenia okresowe BHP, których przeprowadzanie jest obowiązkiem pracodawców zgodnie z Kodeksem Pracy. Szkolenia okresowe należy przejść w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, oraz w ciągu 12 miesięcy dla pozostałych pracowników.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla różnych grup zawodowych, takich jak:

 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy wykonujący jej zadania.
 • Osoby kierujące pracownikami
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi.
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i produkcyjnych.

Podczas szkolenia zapoznajemy pracowników m.in. z przepisami prawnymi dotyczącymi BHP, zagrożeniami występującymi w miejscu pracy, zasadami postępowania w razie wypadku i zagrożeń, oraz najczęstszymi przyczynami wypadków charakterystycznymi dla danego zawodu.

Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy terminy i miejsca przeprowadzenia szkoleń do indywidualnych wymagań. Zapraszamy do kontaktu i dbania o bezpieczeństwo Państwa pracowników.

.

ATM-SAFETY

RAZEM ZADBAJMY O BEZPIECZNE JUTRO


SKONTAKTUJ SIE Z NAMI