1.Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
2.Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
3.Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
4.Dozorem technicznym nazywamy
5.Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
6.Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
7.Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać
8.Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
9.Decyzje zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
10.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
11.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
12.W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
13.W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
14.W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
15.Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
16.Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
17.Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
18.Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
19.Nieszczęśliwy wypadek to
20.Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
21.Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
22.Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
23.Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
24.Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
25.Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
26.Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
27.Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
28.Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
29.Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
30.Terminy badań obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
31.Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
32.Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
33.Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
34.Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
35.Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
36.Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
37.W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
38.Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
39.Przeciążanie UTB w trakcie pracy
40.Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
41.Obowiązki obsługującego określone są
42.Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
43.Jednostką dozoru technicznego jest:
44.Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
45.Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
46.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
47.Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
48.Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
49.Decyzja wydana przez UDT
50.Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
51.Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :
55. Instrukcja eksploatacji to :
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61.Obsługującemu nie wolno
62.Formami dozoru technicznego są
63.Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków
64.Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
65.Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
66.Przenoszenie ładunków nad osobami jest
67.Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
68.Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
69.Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
70.Instrukcja stanowiskowa :
71.Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
72.Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
73.Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
74.Masą netto 1000 l wody wynosi od
75.Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
76.Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
77.Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
78.Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
79.Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
80.Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
81.Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
82.Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
83.Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
84.Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie
85.Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
86.Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
87.Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
88.Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
89.Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu
90.Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
92.Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
93.Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
94.Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
95.Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
96.Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
97.Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
98.Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
99.Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
100.Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
101.Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
102.Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
103.Widząc świecąca się kontrolkę operator
104.Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
105.Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
106.Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
107.Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
108.W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
109.Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
112.Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
113.W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
114.Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
115.Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
116.Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
117.Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
118.Zapalona lub migająca lampka kontrolna
119.Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
120.Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
121.Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
122.Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
123.Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
124.Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
125.Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
126.Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
127.Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
128.Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
129.Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
130."Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany
131.Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
132.Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
133.Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
134.O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć
135.O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
136.O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
137.Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
138.O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
139.Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
140.Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
141.Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
142.Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje
143.Akumulatory kwasowe można ładować
144.Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
145.Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
146.Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
147.Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
148.W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
149.Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
150.Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
151.Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
152.Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
153.Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
154.Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
155.Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
156.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka
157.Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
158.Po zakończeniu pracy operator powinien
159.Sprawne dźwignie sterujące
160.Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
161.Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
162.Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
163.Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
164.Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
165.W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien
166.W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
167.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator
168.Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując
169.Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców
170.Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien
171.Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje
172.Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy
173.Ładunek należy transportować
174.Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
175.Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
176.Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest
177.Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien
178.Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
179.Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
180.Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
181.Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C
182.Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C
183.W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
184.W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
185.Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać
186.Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien
187.Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
188.Przyczyna utraty stateczności wózka może być
189.Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona
190.Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
191.Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy
192.Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
193.Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
194.Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka
195.Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
196.Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły
197.W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
198.W chwili wywracania się wózka należy
199.Wózek może stracić stateczność na skutek
200.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
201.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
202.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
203.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
204.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
205.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
206.Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
207.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
208.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
209.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
210.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
211.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
212.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
213.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
214.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
215.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
216.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
217.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
218.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
219.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż na który regał lub regały można postawić ładunek
220.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
221.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
222.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
223.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
224.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
225.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
226.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
227.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
228.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
229.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
230.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
231.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
232.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
233.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
234.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
235.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
236.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
237.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
238.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
239.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
240.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
241.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
242.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
243.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
244.W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
245.Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem) oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. WJO2
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}