Nie ma bezpiecznej pracy bez właściwego przeszkolenia pracowników. ATM Safety zapewnia Państwu pełne wsparcie w zakresie szkoleń okresowych i wstępnych. Są one prowadzone przez doświadczoną kadrę, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Nasze szkolenia w pełni przygotowują Państwa pracowników do wykonywania ich obowiązków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szkolimy także pracodawców i kadrę kierowniczą. ATM Safety prowadzi szkolenia BHP wstępne, które są wymagane przy przyjęciu pracownika do pracy. Ten obowiązek dotyczy także studentów i uczniów odbywających praktykę zawodową. Skierowanie pracownika na szkolenie jest nie tylko kwestią spełnienia przepisów, ale także świadomości i odpowiedzialności pracodawcy.
Szkolenia BHP wstępne obejmują minimum 3 godziny lekcyjne i pozwalają zapoznać pracownika z:

 • Podstawowymi przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w konkretnym
  zakładzie pracy;
 • Podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych
  pracy lub regulaminach pracy;
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku.
  Prezentujemy ramowy program przeprowadzanych przez nas szkoleń BHP:
 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP;
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy;
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze;
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz
  transportem wewnątrzzakładowym;
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika;
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru;
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
  ATM Safety zapewnia Państwu także szkolenia okresowe BHP. Obowiązek ich
  przeprowadzania nakłada na pracodawców Kodeks Pracy. Każdy musi przejść szkolenie okresowe:
 • w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w
  przypadku pozostałych pracowników.
  Organizujemy i prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla osób zajmujących stanowiska:
 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania  tej służby;
 • Dla osób kierującymi pracownikami;
 • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i produkcyjnych.
  Podczas szkolenia zaznajamiamy pracownika m.in. z regulacjami prawnymi z zakresu BHP, zagrożeniami występującymi w jego miejscu pracy, zasadami postępowania w razie wypadku i zagrożeń oraz najczęstszymi przyczynami wypadków charakterystycznych dla wykonywanej pracy.

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy czas i miejsce przeprowadzenia szkolenia do Państwa indywidualnych wymagań. Zapraszamy do kontaktu i zadbania o bezpieczeństwo Państwa pracowników.